Khoản tiền phải trả do các bên thỏa thuận tùy thuộc vào số tiền vay của bên đem tài sản cầm đồ và thời hạn về cầm đồ. Trong thời hạn cầm đồ, tài sản vẫn thuộc quyền sở hữu của bên người cầm đồ, chủ hiệu cầm đồ không được định đoạt và sử dụng về tài sản đó.

Cầm đồ có ưu và nhược điểm gì hiện nay đang được nhiều khách hàng quan tâm.